KULLANIM KOŞULLARI

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU EVRENSEL HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME AŞ anlamına gelecektir. “siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri ise bu Sözleşme’yi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelecektir. Bu Sözleşme’deki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
 • Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), internet üzerinden ürün ve hizmet satışı yapan TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME AŞ (bundan sonra TÜRKSAT olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir. Bu Sözleşme ile birlikte TÜRKSAT’a ait web sitesi satcloud.com.tr (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (tümüne birden “Hizmetler”) genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu Site aracılığıyla erişim sağladığınız Hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir.
 • Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan satcloud.com.tr isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
 • İşbu sözleşmede ve buna bağlı diğer sözleşmelerde bahse konu olan ürün ve hizmetler TÜRKSAT veya TÜRKSAT’ın tescilli veya tescilli olmayan markaları ve web siteleri üzerinden satışa sunulan tüm ürün ve hizmetleri kapsamaktadır.
 • TÜRKSAT sadece ve mutlak surette kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.
2. SİTENİN HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI
 • Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra TÜRKSAT tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.
 • TÜRKSAT, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, TÜRKSAT ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi TÜRKSAT’ın mükellefiyeti değildir.
 • Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersiniz: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersiniz.
3. HESAPLAR; VERİLERİN AKTARILMASI
 • 3.1 Müşteri Hesabı: Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”) oluşturmanız gerecektir. TÜRKSAT’a, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. TÜRKSAT’ın, Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, TÜRKSAT’ın sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın Hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, Ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere Hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir.
 • Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da Hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda TÜRKSAT’ı derhal durumdan haberdar etmeniz gereklidir. TÜRKSAT hesabınızın izinsiz kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, hesabınızın kullanılmasından dolayı neden olduğunuz TÜRKSAT’ın ya da üçüncü kişilerin zararından sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz dahilindedir.
 • 3.2 Verilerin Aktarımı: TÜRKSAT, hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz kabul ederek ve Hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmek sureti ile gerek yurt içi gerek yurt dışı Emniyet, Savcılık, Mahkeme ve sair mercilerden gelen veya gelebilecek talepler üzerine tüm bilgilerinizi bu kişi veya kurumlarla paylaşabilir. Bu taleplere verilen cevaplarda TÜRKSAT ‘e hesabınızı oluşturduğunuz sırada ve akabinde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerinizin talep eden kişi veya kurumlara verilebileceğini, teknik aksaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir hatalı bir bildirim bakımından herhangi bir hak veyahut talebiniz olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • TÜRKSAT’a gelen “Yasal talepler; bilgi talepleri” Emniyet, Savcılık gibi soruşturma makamlarından gelebileceği gibi, Mahkemeler gibi kovuşturma makamlarından da gelebilir.
4. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
 • Aşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
 • 4.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.
 • 4.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.
 • 4.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır. (kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)
 • 4.4 Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle TÜRKSAT’ın takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:
 • 4.4.1 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
 • 1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:
 • a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
 • 1. İntihara yönlendirme (madde 84),
 • 2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 • 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 • 4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 • 5. Müstehcenlik(adult) (madde 226),
 • 6. Fuhuş (madde 227),
 • 7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
 • b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
 • 4.4.2 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
 • Hakaret
 • MADDE 125. – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı,
 • 4.4.3 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
 • Hırsızlık
 • MADDE 141. – (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak,
 • Nitelikli hırsızlık
 • MADDE 142…
 • (2) Suçun;
 • e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 • İşlenmesi halleri.
 • 4.4.4 BUNUN YANI SIRA:
 • • Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
 • • Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
 • • Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
 • • Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
 • • Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
 • • Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;
 • • Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;
 • • Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da
 • • TÜRKSAT ya da TÜRKSAT’ın Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak.
 • 4.5 Müşteri, TÜRKSAT’tan hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.
 • 4.6 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.
 • 4.7 Müşteri, TÜRKSAT İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da TÜRKSAT’ın öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır.
 • 4.8 TÜRKSAT’ın hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için TÜRKSAT’ın ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.
 • 4.9 TÜRKSAT, dilediği zaman, sınırlama olmaksızın bu Sitedeki fiyatları ve Hizmet bedelleri de dahil olmak üzere bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.
 • 4.10 TÜRKSAT Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı TÜRKSAT’tan herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.
5. TÜRKSAT İÇERİĞİNİN ve SAİR KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANILMASI
 • Yukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak TÜRKSAT İçeriğini ve TÜRKSAT’ın kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir.
 • 5.1 TÜRKSAT İçeriği. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde yer alan içerik ile sınırlama olmaksızın bunlarda bulunan metin, yazılım, scriptler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve arayüz özellikleri ile ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“TÜRKSAT”) daimi olarak TÜRKSAT’ın mülkiyetindedir ya da bunların kullanım hakkı TÜRKSAT’ın sahip olduğu imtiyaz dahilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin fikir ve sanat eserlerinin korunması hakkındaki kanuna, marka ve/veya tasarım ve/veya patent korunması hakkında kanun hükmünde kararnamelere -kanunlara ve Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülke kanunları kapsamındaki diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir.
 • İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. TÜRKSAT, TÜRKSAT İçeriğinde, bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.
 • 5.2 Kullanıcı İçeriği. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazı özellikleri Kullanıcıların (a) düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini ya da bildirmek istedikleri diğer bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) ya da (b) fotoğraf ve videolar da dahil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmamak üzere edebi, sanat içerikli, müzikal ya da diğer içerikleri (Kullanıcı Sunumları ile birlikte “Kullanıcı İçeriği”) görmesine, göndermesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına ya da bunlarla ilgili işlemler yapmasına olanak verebilecektir.
 • Bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmet kalemlerine Kullanıcı İçeriği göndermekle ya da Kullanıcı İçeriğini buralarda yayınlamakla TÜRKSAT’a (i) ya Kullanıcı İçeriğinin sahibi-sağlayıcısı olduğunuz ve bu nedenle bu içeriği yayınlama hakkına sahip olduğunuz için ya da Kullanıcı İçeriğinin telif ya da mülkiyet hakkı sahibinden yazılı olarak, bu içeriği kullanmak üzere gerekli dağıtım haklarına, lisanslara, izinlere ve/veya diğer yetkilere sahip olduğunuz için Kullanıcı İçeriğini bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetler üzerinden yayınlamak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğiniz beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • 5.3 Güvenlik. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın TÜRKSAT İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dahil) engellemeyeceğinizi, bunları işlevsiz hale getirmeyeceğinizi ya da diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, TÜRKSAT İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
6. TÜRKSAT’ın KULLANICI İÇERİĞİNDEN YARARLANMASI
 • İşbu Bölüm 6’daki hükümler özel olarak TÜRKSAT İçeriğini ve TÜRKSAT’ın kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız için de geçerlidir. Uygulanacak hükümler, konuk olduğunuz web sitelerine gönderilen içerik içinde sahip olabileceğiniz mülkiyet ya da lisans haklarını (fikri mülkiyet hakları da dahil) devretmek gibi bir etkiye sahip değildir ve bunun için öngörülmemişlerdir.
 • Genel olarak sadece kendi Kullanıcı İçeriğinizden ya da Hesabınız üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriğinizden ve bu içeriğin dağıtılmasından doğan sonuçlardan ve bunun için gerekli şartların yerine getirilmesinden sorumlu olacaksınız.
 • Kullanıcı Sunumları İle İlgili Olarak:
 • Sunumlarınızı tümüyle gönüllü olarak ve kendi iradenizle yapacağınızı, Sunumlarınızın herhangi bir gizlilik ilişkisi teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz.
 • (Kullanıcı Sunumları haricindeki) Kullanıcı İçeriği İle İlgili Olarak:
 • Sunuculuğunu TÜRKSAT’ın ya da bir başka hizmet sağlayıcısının yaptığı bir web sitesiniz varsa web sitenize yollanan Kullanıcı İçeriğinizdeki mülkiyetinizin ya da lisanslı haklarınızın tamamına sahip olmaya devam edeceksiniz.
 • Bununla birlikte, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteye gönderir ya da bu Sitede yayınlarsanız, Kullanıcı İçeriğinin bu Sitenin ve işbu Sözleşmenin öngördüğü biçimde dahil edilmesi ve kullanılmasına olanak vermek için TÜRKSAT’ın Kullanıcı İçeriğinize ait fikri hakları ve diğer müseccel hakları kullanması için yetkilendirmiş olursunuz. Buna göre, işbu Sözleşmeyle TÜRKSAT’a; sınırlama olmaksızın bu Sitenin tamamının ya da herhangi bir kısmının her türlü ortam ya da format içinde ve her türlü medya kanalı üzerinden hiçbir kısıtlama ya da başkaca bedel olmaksızın ya da size ya da diğer taraflara herhangi bir tebligatta bulunulmasını ya da izin alınmasını gerektirmeksizin promosyonu ve yeniden dağıtımı da dahil olmak üzere bunları kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, bunlardan türetilmiş yeni eserler oluşturmak ya da bunları diğer eserlerle birleştirmek, görüntülemek ya da Kullanıcı İçeriğinizi bu Site ile ve TÜRKSAT’ın (ve bağlı şirketlerinin) ticari faaliyetinde ya da faaliyetlerinde ifa etmek için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve telifsiz alt lisans hakkı vermektesiniz. Ayrıca, bununla ilgili olarak, size ya da diğer üçüncü taraflara ait her türlü tazminat, ihbar ya da izin alma hakkından da feragat etmektesiniz. Bunlara ek olarak, ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, bu Site üzerinden size ait Kullanıcı İçeriğine (“özel” ya da “şifre korumalı” olarak belirttiğiniz Kullanıcı İçeriği hariç) münhasır olmamak üzere erişme ve bu Sitenin ve işbu Sözleşmenin işlevleri gereği izin verildiği ölçüde size ait Kullanıcı İçeriğini kullanma, çoğaltma, dağıtma, bu içerikten türeme eserler oluşturma ve diğer eserlerle birleştirme, görüntüleme ve uygulama hakkı da vermektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizde sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki imtiyaz hakları, size ait bu Kullanıcı İçeriği bu Siteden çıkarıldıktan ya da silindikten sonra ticari açıdan makul bir süre içinde sona erecektir. Bununla birlikte, Müşteri, TÜRKSAT’ın, Siteden çıkardığı ya da sildiği Kullanıcı İçeriğinin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (fakat, TÜRKSAT bu içeriği dağıtma, görüntüleme ya da uygulama hakkına sahip olmayacaktır) kabul etmektedir ve bu konuda TÜRKSAT ile mutabıktır.
7. HESABIN İZLENMESİ, HESABIN DURDURULMASI ve SONLANDIRILMASI
 • TÜRKSAT’ın kural olarak (TÜRKSAT’ın sunuculuğunu yerine getirdiğini bir web sitesine yollanan ya da bu Siteye yollanan) Kullanıcı İçeriklerini izlemez, takip etmez. (5651 sayılı Kanun uyarınca) Bununla birlikte, TÜRKSAT içerik izleme hakkını saklı tutar (fakat bunu yapmakla yükümlü değildir) ve Kullanıcı İçeriklerinde yer alan herhangi bir unsurun bu Sözleşmeye uygunluğuna ya da bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar vermek hakkını saklı tutar. TÜRKSAT, işbu Sözleşmeyi ihlal edici nitelikte her türlü içeriğin-materyalin yollanmasını ya da yayınlanmasını engellemek amacıyla (ihlal edici materyalin içeriği ve niteliği sadece ve tümüyle TÜRKSAT’ın kendi takdir yetkisi ile belirlenecektir) dilediği her zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın (ister TÜRKSAT’ın sunuculuğunu yaptığı bir web sitesine yollanmış olsun isterse de bu Siteye yollanmış olsun) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü yayından çıkarabilir ve/veya Kullanıcıların bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere içerik yollamasına ya da yayınlamasına son verebilir. TÜRKSAT, aynı zamanda, herhangi bir Kullanıcının sürekli olarak yasadışı davranışlar gösterdiğine kanaat getirmek için yeterli gerekçeye sahip olması halinde Kullanıcının bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişim hakkını sonlandırabilir. TÜRKSAT’ın bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişiminizi sonlandırması durumunda, TÜRKSAT, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak, kendisine ait sunucular üzerinde sakladığınız tüm veri ve dosyaları silme veya yok etme hakkına da sahip olacaktır.
 • Kaldı ki BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun) düzenleyici işlemler ile TÜRKSAT’a yükleyeceği ek mükellefiyetler bakımından da TÜRKSAT kendisinden istenildiği şekilde BTK’nın düzenleyeci işlemlerine riayet ile mükelleftir. Bu mükellefiyetlere riayet etmesini takiben, bu mükellefiyetlere riayet etmesinden sebep Müşterinin ya da Kullanıcının her ne nam veya ad altında olursa olsun, TÜRKSAT’tan maddi veya manevi tazminat taleplerinde bulunamayacağı tarafların malumudur.
 • Sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı fesih edilmesi durumunda para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.
8. EK HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
 • TÜRKSAT (i) Hizmetlerin sunulmasında ya da ifasında TÜRKSAT tarafından yapılmış olabilecek yanlışları düzeltmek için (alan adı tescilleri dahil) (ii) alan adı tescili sırasında yapılmış olabilecek yanlışları düzetmek ya da alan adı kayıtlarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korumak için (iii) uygulamadaki ulusal ve uluslararası kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için (iv) dava tebligatları da dahil yasal talepleri yerine getirmek için (v) ihtilafların çözümünde verilen kararları yerine getirmek için (vi) lehte ya da aleyhte sonuçlanabilecek hukuk davalarının ya da açılabilecek davaların gereğini yerine getirmek üzere yasal savunma yapmak için ya da (vii) TÜRKSAT ve bağlı şirketleri ile bunların görevlileri, çalışanları ve mümessilleri adına bağlayıcı olabilecek her türlü sivil ya da suç unsuru sorumluluktan kaçınmak için, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisi dahilinde gerekli görmesi durumunda (alan adı tescillerini iptal ya da feshetme hakkı da dahil) Hesaplara ya da Hizmetlere erişim (ya da denetleme) hakkını geri alma, iptal etme, sonlandırma, askıya alma, kilitleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar.
 • TÜRKSAT, Müşterilere ait her Hesabı, aşırı alan, aşırı sistem kaynağı ya da bant genişliği kullanımı açısından denetlemek için gözden geçirme ve izin verilen seviyeleri aşan Hesaplara ek ücret uygulama ya da bu Hesapları durdurma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • MÜŞTERİ ayrıca, TÜRKSAT tarafından verilen hizmetin gerektiğinde başka bir firma tarafından verilmesini (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda TÜRKSAT, MÜŞTERİ’ye ait her türlü MÜŞTERİ ve kredi kartı bilgilerini hizmeti verecek olan firma ile paylaşabilecektir.
9. ANTI-SPAM POLİTİKASI, CEZAİ ŞART
 • MÜŞTERİ kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, TÜRKSAT’tan SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, TÜRKSAT’a olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda TÜRKSAT sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir.
 • Müşteri, TÜRKSAT’ın yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, TÜRKSAT’ın, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için TÜRKSAT’a spam ya da mail başına 1,00 Türk Lirası tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır.
10. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKINA İLİŞKİN HAK İDDİALARI
 • TÜRKSAT fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir.
11. ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİNİN LİNKLERİ
 • Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler TÜRKSAT’a ait olmayan ya da onun tarafından yönetilmeyen üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. TÜRKSAT, üçüncü kişi web sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
12. BEYAN VE TAAHHÜTLERLE İLGİLİ YASAL UYARI
 • MÜŞTERİ, BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “KULLANILABİLECEĞİ HALİYLE” VE “TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE” TEDARİK EDİLMİŞ OLDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.
 • YUKARIDAKİ BEYAN VE TAAHHÜTLERE İLİŞKİN İRADE BEYANI MÜŞTERİ TARAFINDAN GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK YAPILMIŞ OLUP BU SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASINDAN YA DA FESHİNDEN YA DA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMAYA SON VERMENİZDEN SONRA DAHİ GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.
13. SORUMLULUK ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR
 • TÜRKSAT, TÜRKSAT GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VE MÜMESSİLLERİ HİÇBİR DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI, ARIZİ YA DA KASTİ, ÖZEL YA DA SUÇ UNSURU TEŞKİL EDEN SAİR ZARARLARDAN DOLAYI SİZE YA DA DİĞER KİŞİ VE KURUMLARA KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNLARA EK OLARAK: (I) BU SİTENİN DOĞRULU, TAMLIĞI YA DA İÇERİĞİ (II) BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI YA DA İÇERİĞİ HAKKINDA VE/VEYA BU SİTEDE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLERİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ YA DA İÇERİĞİ (III) BU SİTEDE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLER (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL SAKATLANMA YA DA MADDİ ZARAR (V) ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İZAFE EDİLEBİLECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞ (VI) SUNUCULARIMIZA İZİNSİZ ERİŞİLMESİ YA DA SUNUCULARIMIZ DAHİLİNDE BULUNAN İÇERİĞİN, KİŞİSEL BİLGİLERİN, MALİ BİLGİLERİN YA DA DİĞER BİLGİLERİN İZİNSİZ KULLANIMI (VII) BU SİTEDEKİ YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLERİN KESİLMESİ YA DA SONA ERDİRİLMESİ (VIII) BU SİTEYE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERE YA DA BU SİTELER ÜZERİNDEN YAYILABİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, BÖCEK, TROJAN YA DA BENZERLERİ (IX) ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI, AŞAĞILAYICI, TACİZ EDİCİ, İSTİSMAR EDİCİ HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ YA DA İÇERİK YA DA PORNOGRAFİK, MÜSTEHCEN YA DA YAYINLANMASI YASAKLANMIŞ DİĞER SAKINCALI İÇERİKLER VE/VEYA TÜRKSAT TARAFINDAN ZARARLI OLDUĞU KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞ OLSUN YA DA OLMASIN BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLI, YASAL YA DA AKDİ TEMELE DAYANAN YA DA DAYANMAYAN HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANLARDAN DOLAYI DA TÜRKSAT SORUMLU TUTULAMAZ.
 • MÜŞTERİ EK OLARAK, TÜRKSAT’ın KENDİSİNE KARŞI OLUŞABİLECEK TÜM SORUMLULUKLARIN TOPLAMININ, İHTİLAF KONUSU HİZMETLER İÇİN ÖDENMİŞ OLAN BEDELİN TOPLAM TUTARINI HİÇBİR DURUMDA AŞAMAYACAĞINI ÖZEL OLARAK KABUL ETMEKTE VE BU KABULÜ BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.
14. ÜCRETLER VE ÖDEME
 • TÜRKSAT, hizmet bedellerini, size sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Sipariş üzerindeki Ödeme Metodunuz, Hesabınızda aktif herhangi bir hizmet olduğu sürece geçerli tutulmalıdır.
 • Site üzerinden hizmet(ler) sipariş ettiğinizde bu Siteden satın alınan Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanacağınız Hizmetler Hizmet şartları sona ermeden önce askıya alınmış, sonlandırılmış ya da devredilmiş olsa dahi aksi belirtilmediği sürece ödeyeceğiniz hiçbir ücret ya da bedel geri iade edilmez. TÜRKSAT fiyat ve ücretler üzerinde dilediği her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklik ya da düzenlemeler bu Sitede çevrim içi olarak ilan edilecek ve size ek bildirimde bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecektir.
 • TÜRKSAT’tan aldığınız bazı Hizmetler için iptal talebinde bulunabilirsiniz. Hizmet iptal talebinize ilişkin iade süresi beş (5) işgünü ile tam bir faturalama dönemi arasında değişebilir. İadelere ilişkin ödemeler ilişkili sipariş sırasında belirttiğiniz ödeme metodu ile aynı kanal üzerinden veya talebiniz üzerine TÜRKSAT Para hesabınıza ilgili tutarın yüklenmesi şeklinde yapılabilir. TÜRKSAT bazı hizmetlerini birleştirerek paket ürün, kampanya olarak sunabilir. Kampanyalı paket içerisinde ek “Alan adı Kayıt” hizmetinin sunulması durumunda, hizmet iade işleminde paket içerisinde sunulan alan adı kayıt hizmet bedeli iade tutarına dahil değildir.
 • Ürüne özel anlaşmada yasaklanmış olduğu durumlar hariç, Hizmetler için yapacağınız ödemelerinizi geçerli bir kredi kartı, banka havalesi/EFT ile yerine getirebilirsiniz (“bunların her biri birer “Ödeme Metodudur”).
 • TÜRKSAT Hizmetlerinden bazıları OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece TÜRKSAT yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 12 aylık ise 12 aylık, 24 aylık ise 24 aylık) ve TÜRKSAT’ın o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
 • Sınırlama olmaksızın (i) yenileme seçeneklerinizin ayarlanması ve (ii) kullandığınız Ödeme Metodunun/Metotlarının geçerli ve güncellenmiş olmasının sağlanması dahil olmak üzere Hesabınızla ilgili ayarları değiştirmek ve belirlemekle ilgili tüm sorumluluk sadece size aittir. Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve TÜRKSAT’ın bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
 • MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 15 (onbeş) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir. Bu durumda, TÜRKSAT, MÜŞTERİ’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye ait TÜRKSAT sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
 • MÜŞTERİ’in TÜRKSAT ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, otuz (30) günü aşmış borç bakiyesi var ise, TÜRKSAT SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.
 • (A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL ŞARTLAR
 • Bu Sitede Hizmetleri sipariş ettiğiniz zamanda satın alınan veya edinilen tüm Hizmetlerin ödenmesi gereken ücretlerini ve fiyatlarını ödemeyi kabul edersiniz. Hizmet süresi sona ermeden önce Hizmetleriniz askıya alınsa, feshedilse veya aktarılsa bile hiçbir ücret, aşağıdaki Para İadesi Politikası bölümünde aksi açıkça belirtilmediği sürece iade edilemez. TÜRKSAT, ücretlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirme veya düzenle hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler veya düzenlemeler bu Site’de online olarak yayınlanır ve size başka bir bildirimde bulunulmadan derhal geçerli olur. Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler ve düzenlemeler, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.
 • Ürüne özel herhangi bir anlaşmada yasaklanmadığı sürece Hizmetler için aşağıdaki “Ödeme Yöntemleri”’nden herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsiniz: (i) geçerli bir kart sağlayarak, (ii) TÜRKSAT “Good As Gold Ön Ödemeli Hizmetleri”’ni kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde); (iii) uygun şekilde (ve aşağıda açıklanan şekilde) kişisel veya kurumsal çek hesabınızdan bir elektronik çek aracılığıyla; (iv) PayPal’ı kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde), (v) Uluslararası Ödeme Seçeneği kullanarak (aşağıda açıklanan şekilde) veya (vi) varsa (ve aşağıda açıklanan şekilde) her biri bir “Ödeme Yöntemi” olan, mevcut kredi bakiyeleri aracılığıyla. “Hızlı Satın Alma” özeliğini sunan Hizmetler için Ekspres Ödeme düğmesi tıklandığında söz konusu Hizmet için otomatik olarak sipariş verilir ve Hesabınızda kayıtlı olan birincil Ödeme Yöntemi ile ücretlendirme yapılır. Siparişin onayı Hesabınız için kayıtlı olan e-posta adresine gönderilir. Kayıtlı Ödeme Yönteminiz, Hesabınızda etkin Hizmetleriniz varsa geçerli tutulmalıdır.
 • Ödeme Yönteminize para iadesi yapıldığı durumlarda, TÜRKSAT tarafının para iadesi makbuzu düzenlemesini yalnızca TÜRKSAT tarafının ilk satış sırasında para tahsil edilen Ödeme Yöntemine para iadesi gönderdiğinin onayı olduğunu ve TÜRKSAT tarafının para iadesinin Ödeme Yönteminizin kullanılabilir bakiyesine ne zaman yansıtılacağı konusunda herhangi bir denetimi olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Ödeme Yönteminizle ilgili ödeme sağlayıcısının ve/veya bankanın para iadenizin gönderilmesiyle ilgili süreleri belirlediğini ve söz konusu iade gönderim sürelerinin beş (5) iş günü ile bir fatura dönemi hatta daha uzun süreler arasında değişiklik gösterebileceğini kabul edersiniz.
 • Ödeme Yönteminize para iadesi yapılması ve Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcınızın, ödeme işleyicinizin veya ödemeyi yapan bankanın para iadesine para iadesinin zamanı veya izin verilen para iadesi sayısı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sınır getirmesi halinde halinde, TÜRKSAT karar yetkisi kendine ait olmak üzere para iadesini (i) mağaza kredisi şeklinde veya (ii) Hesabınızın kayıtlı posta adresine gönderilecek bir TÜRKSAT çeki şeklinde yapma hakkını saklı tutar. TÜRKSAT ayrıca Ödeme Yöntemi tarafından herhangi bir kısıtlama olmadığı durumlarda da para iadesi talebinde bulunan müşterilere mağaza kredisi önerme hakkına sahiptir ancak bu bir yükümlülük değildir . Şüpheye mahal vermemek adına, mağaza kredisi veya TÜRKSAT çekiyle yapılan tüm para iadeleri yalnızca TÜRKSAT takdirine bağlıdır ve müşteri talebi üzerine yapılmaz.
 • Aylık olarak faturalandırılıyorsanız, aylık fatura tarihiniz, Hizmetleri satın aldığınız tarihe göre belirlenecektir. Bu tarih ayın 28’inden sonraysa, fatura tarihiniz her ayın 28’i olacaktır.
 • Hizmetlerle ilgili kesinti veya kayıp yaşamamanız için birçok Hizmet otomatik yenileme seçeneği sunar. Otomatik yenileme seçeneği, orijinal hizmet süresi kadar yenilenecek alan adları hariç olmak üzere uygun Hizmetlerin son hizmet dönemine eşit bir dönem kadar otomatik olarak yenilenmesini sağlar. Örneğin, alan adları haricindeki ürünler için, son hizmet döneminiz bir yılsa, yenileme döneminiz de bir yıl olur. Otomatik yenileme seçeneğinin ayrıntıları Hizmete göre değişiklik gösterir ancak otomatik yenileme seçeneği sunan Hizmetler, varsayılan ayar olarak bunu kullanır. Bu nedenle, otomatik yenileme seçeneğini iptal etmediğiniz sürece, TÜRKSAT yenileme dönemi gelen ilgili Hizmetleri otomatik olarak yenileyecek ve ödemeyi TÜRKSAT üzerinde kayıtlı Ödeme Yönteminden TÜRKSAT tarafının o anki geçerli fiyatları üzerinden alacaktır. Bu fiyatların ilk hizmet dönemindeki fiyatlardan daha yüksek veya düşük olabileceğini kabul edersiniz. Sizin ve Hizmetleriniz için geçerli olan yenileme ayarlarını görüntülemek için bu Siteden Hesap Yöneticinize giriş yapın ve buradaki adımları uygulayın. Otomatik yenileme seçeneğini dilediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, otomatik yenileme seçeneğini devre dışı bırakmanız ve Hizmetlerinizi süre dolumundan önce manuel olarak yenilememeniz durumunda, Hizmet kesintisi yaşayabilirsiniz ve bu durumda TÜRKSAT size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.
 • Ayrıca TÜRKSAT, kredi kartı sağlayıcınız tarafından desteklenen (dolayısıyla bankanızın katılımına bağlı olan) “düzenli faturalandırma programlarına” veya “hesap güncelleme hizmetlerine” katılabilir. Otomatik yenileme seçeneğine kayıtlıysanız ve mevcut Ödeme Yönteminizle başarılı bir şekilde ücretlendirme yapamıyorsa kredi kartı sağlayıcınız (veya bankanız) kredi kartı numaranıza ve/veya son kullanma tarihine ilişkin güncellemeleri bize bildirebilir veya bize bildirimde bulunmadan yeni kredi kartınızdan bizim adımıza otomatik olarak çekim yapabilir. Düzenli faturalandırma programı gereksinimleri doğrultusunda, kredi kartı numaranıza ve/veya son kullanma tarihine ilişkin bir güncellemenin bize bildirilmesi durumunda TÜRKSAT, ödeme profilinizi sizin adınıza otomatik olarak günceller. TÜRKSAT, güncellenen kredi kartı bilgilerini talep edeceğimize veya alacağımıza ilişkin garanti vermez. (i) Yenileme seçeneklerinizi belirleme ve (ii) ilişkili Ödeme Yöntemlerinizin güncel ve geçerli olmasını sağlama dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap ayarlarınızın değiştirilmesine ve korunmasına ilişkin tek sorumluluğun size ait olduğunu beyan ve kabul edersiniz. Ayrıca bunu yapamamanızın Hizmetlerde kesintiye veya kayba neden olabileceğini ve TÜRKSAT tarafının, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı aynı konuyla ilgili olarak sorumlu tutulmayacağını beyan ve kabul edersiniz.
 • Herhangi bir nedenden dolayı TÜRKSAT Ödeme Yönteminizden sunulan Hizmetler için ödemeniz gereken tutarın tamamını tahsil edemezse veya TÜRKSAT ters ibraz, iptal, ödeme itirazı bildirimi alır veya daha önceden Ödeme Yönteminizden tahsil ettiği bir ücret için ceza ödemek zorunda kalırsa, TÜRKSAT tarafının ödemeyi almak için adınıza kaydedilen veya yenilenen alan adlarının veya Hizmetlerin anında iptal edilmesi dahil olmak üzere tüm makul yasal yollara başvurabileceğini kabul edersiniz. TÜRKSAT ayrıca (i) TÜRKSAT tarafının normal Hizmetler kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) TÜRKSAT tarafının Hizmetleri sağlarken ortaya çıkabilecek ek süre ve/veya maliyetler ve/veya (iii) bu Sözleşmeye uymamanız (takdir yetkisi TÜRKSAT tarafına ait olmak üzere) için sizden makul “yönetim ücretleri” veya “işlem ücretleri” tahsil etme hakkını da saklı tutar. Tipik yönetim ve işlem ücreti senaryoları aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya ilgi gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) alan adlarınızla bağlantılı UDRP işlemleri ve/veya TÜRKSAT personeli tarafından ya da TÜRKSAT tarafından belirlenen harici firmaların verdiği muhasebe ve hukuk hizmetlerini gerektiren itirazlar; (iii) TÜRKSAT tarafından sizin, bankanızın veya Ödeme Yöntemi işleyicinizin neden olduğu ters ibrazlar veya diğer ödeme itirazlarının sonucu olarak ödenen Hizmet ücretleri dahil olmak üzere tüm masraf ve ücretlerin tazmin edilmesi. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri TÜRKSAT ile kayıtlı Ödeme Yönteminize faturalandırılır.
 • TÜRKSAT farklı para birimlerinde ürün düzeyinde fiyatlandırma sunabilir ancak işlemler yalnızca ABD doları ve bu Sitede belirtilen diğer birkaç para birimi seçeneği üzerinden işlenir (“Desteklenen Para Birimi” veya “Desteklenen Para Birimleri”). Seçilen para biriminin Desteklenen Para Birimi olması halinde, işlem Desteklenen Para Birimi üzerinden gerçekleştirilir ve satın alma işlemleri sırasında görüntülenen fiyat, işlenen ve ödeme için bankanıza iletilen gerçek tutar olacaktır. Seçilen para biriminin Desteklenen Para Birimi olmaması halinde, işlem ABD doları üzerinden gerçekleştirilir ve satın alma işlemleri sırasında görüntülenen fiyat, satın almanın yapıldığı zaman için tahmini olarak belirtilen karşılık olacaktır. Her durumda (seçilen para biriminin Desteklenen Para Birimi olup olmadığına bakılmaksızın), işlemin banka hesabınızın desteklediğinin haricinde bir para biriminde gerçekleştirilmesi durumunda, bankanız sizden ek para birimi dönüştürme ücreti tahsil edebilir. Ayrıca, (i) satın alma işlemini tamamladığınız saat, (ii) işlemin gerçekleştiği saat ve (iii) işlemin banka ekstrenize yansıdığı saat arasındaki farklardan dolayı döviz kurları değişebilir ve TÜRKSAT, (a) bankanıza ödeme için iletilen tutarla banka ekstrenizde görüntülenen tutarın aynı olacağı (Desteklenen Para Birimi kullanılması halinde) veya (b) dönüştürülen tahmini ücretin işlenen tutar veya banka ekstrenize gönderilen tutarla aynı olacağı (Desteklenen Para Birimi kullanılmaması halinde) konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz ve garanti vermek ve siz de söz konusu farklardan dolayı (bunlarla ilgili para iadesi talepleri dahil olmak üzere) her türlü talepten feragat ettiğinizi kabul edersiniz. Bunlara ek ve seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankanıza ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülkeye bağlı olarak Katma Değer Vergisi (“KDV”), Ürün ve Hizmet Vergisi (“GST”) veya diğer yerel ücretler ve/veya vergiler alınabilir.
 • Para İadesi Politikası: Para iadesine uygun Ürünler ve Hizmetler için buraya bakın (“Para İadesi Politikası”). Para iadesine uygun ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak, yıllık planda satın aldıktan sonra kırk beş (45) gün içinde aylık planda satın aldıktan sonra 48 saat içinde tam para iadesi talep edebilirsiniz (her bir “Para İadesi Süresi”). Para İadesi Süresi sona erdikten sonraki iade taleplerinizin olması durumunda, planınızda kalan kullanılmayan zaman üzerinden mağaza içi kredi verilecektir. Kullanılmayan zaman; para iadesinin talep edildiği ay hariç, satın alma döneminde kalan ay sayısıyla hesaplanacaktır. Ücretsiz bir alan adı içeren bir ürün satın alırsanız, ürünü iptal etmeniz durumunda, alan adı standart ücreti para iadesi tutarından çıkarılır.
 • Yıllık Planlar: 1 yıl veya üzeri dönem için satın alınan ürünler, bu politika şartları çerçevesinde yıllık plan olarak kabul edilecektir. Kırk beş (45) gün içinde ürünün satın alma fiyatının eksiksiz iadesini isteyebilirsiniz. Kırk beş (45) günün sonunda, yıllık planınızın kalan süresi için mağaza kredisi isteyebilirsiniz. Kullanılmayan zamanın bedeli, orijinal satın alma tarihi göz önüne alınarak belirlenecek ve yenileme için ürünün satın alındığı tarih kabul edilecektir (Hizmet Tarihi olarak anılacaktır).
 • Aylık Planlar: 1 yıldan daha kısa bir süreliğine satın alınan tüm ürünler bu politikanın bir aylık plan şartları kapsamındadır. Kırk sekiz (48) saat içinde ürünün satın alma fiyatının eksiksiz iadesini isteyebilirsiniz. Kırk sekiz (48) saatten sonra, para iadesini istediğiniz ay hariç, çok aylık planınız dahilinde ürünü kullanmadığınız zamanlar için mağaza içinde kullanmak üzere kredi talep edebilirsiniz. Bir aylık planlar kırk sekiz (48) saatten sonra geri ödenemez. Kullanılmayan zaman, orijinal satın alma tarihinde önceden rayici belirlenmiş ücret temel alınacaktır ve yenilemeler konusunda, aylık çizelgelenen yenileme tarihinde ürünün orijinal satın alma tarihi temel alınacaktır (bu tarih Hizmet Tarihi olarak atfedilir).
 • Hiçbir durumda aynı ürün için birden fazla para iadesi yapılmaz.
 • ÖDEME METODLARI
 • 14.1. Kredi Kartı İle Ödeme
 • TÜRKSAT, bu sözleşmeyi kabul etmenizle, hizmet bedellerinin kayıt sırasında vermiş olduğunuz kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.
 • Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, TÜRKSAT’a tahsilat için bildirdiğiniz kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sadece Müşteri sorumludur. Kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Hesabındaki (Müşteri Paneli) ilgili alandan değiştirmesi gerekmektedir.
 • TÜRKSAT, kredi kartı hesabınızdan tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, ilgili servislerinizi askıya alma ve/veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • 14.2. Havale / EFT İle Ödeme
 • Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda TÜRKSAT’a ait Banka hesabına, Hesabınızda belirttiğiniz kişi yada kurum adına açılmış banka hesabından en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu TÜRKSAT hizmet aktivasyonunu yapar ve sizi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
 • 14.3. PayPal ile Ödeme
 • PayPal, kredi kartı ile hızlı ve güvenli alışveriş sağlayan bir platformdur. TÜRKSAT, PayPal’ı müşterilerine alternatif olarak sunmaktadır.
15. TAZMİNAT
 • (i) Bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanız; (ii) işbu Sözleşmenin ya da bu Sözleşmenin yapısında yer alan kurumsal politikaları ve/veya anlaşmaların hükümlerini ihlal etmeniz ve/veya (iii) sınırlama olmaksızın her türlü fikri mülkiyet hakkı ile müseccel haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeniz sonucu TÜRKSAT’ın, TÜRKSAT’ın görevlilerinin, çalışanlarının ve mümessillerinin maruz kalabileceği ya da üstlenmek zorunda kalacakları tüm hak iddialarına, taleplere, masraf ve harcamalara (buna Ankara Barosunun tavsiye niteliğindeki vekalet ücret çizelgesinde yer alan vekalet ücretleri de dahildir) ve tüm diğer zararlara karşı TÜRKSAT’ı ve çalışanlarını koruyacağınızı, her türlü zarar ve ziyanını tazmin ve telafi edeceğinizi ve sayılan yasal sorumluluklara karşı beri kılacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu bölüm kapsamındaki tazminat yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin sona ermesinden ya da feshinden ya da sizin Siteyi ya da Sitede bulunan Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
 • Gerekli olduğunda erişebilmek ve kullanabilmek için Kullanıcı İçeriğinizin tamamını yedeklemeyi kabul edersiniz. TÜRKSAT herhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersiniz.
 • Kullanıcı İçeriği. Bu Sitenin veya Hizmetlerin bazı özellikleri, Kullanıcıların (a) fikir, görüş veya tavsiye (“Kullanıcı Gönderileri”) ya da (b) fotoğraf veya video dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere edebi, sanatsal, müzikal veya başka türlü içerik (Kullanıcı Gönderileriyle birlikte “Kullanıcı İçeriği”) görüntülemesini, göndermesini, yayınlamasını, paylaşmasını, depolamasını veya yönetmesini sağlayabilir. Kullanıcı İçeriği, Hesabınızdan gönderilen tüm içeriği kapsar. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, TÜRKSAT tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuz ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğunuz için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz.
 • Güvenlik. Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (TÜRKSAT İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, TÜRKSAT İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırmamayı kabul edersiniz.
16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, YARGI YETKİSİ
 • Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi ihtilaflar haricinde, işbu Sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
17. ÜNVANLAR VE BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; BÖLÜNEBİLİRLİK
 • İşbu Sözleşmenin unvan ve başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve taraflar arasında işbu Sözleşme ile mutabakata bağlanan hususları aksi surette yorumlamak ya da açıklamak için hiçbir biçimde kullanılamaz. İşbu Sözleşmedeki her bir beyan ve taahhüt her açıdan ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkeme tarafından işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri (ve bu hükümlerin diğer kısımları) bundan etkilenmeyecektir ve kanunen izin verilen geniş kapsamda aynen geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.
 • İş bu belge TÜRKSAT hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir.
18- BEYAN VE GARANTİ REDDİ
 • BU SİTEYİ VE BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİ RİSKLERİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANDIĞINIZI VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “OLDUĞU SÜRECE” VE “TÜM HATALARIYLA” SUNULDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL EDERSİNİZ. TÜRKSAT, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI, VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI HAK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME DOLAYLI GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ YASAL, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI GARANTİYİ REDDEDER. TÜRKSAT, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ARACILARI ŞU KONULAR HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ VE/VEYA (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER VE TÜRKSAT BU DURUMLAR İÇİN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
 • AYRICA TÜRKSAT, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI (ÇAĞRI MERKEZİ VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SUNULAN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİLERİN VEYA TAVSİYELERİN (I) YASAL VEYA FİNANSAL TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VEYA (II) BU SİTE VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERLE İLGİLİ BİR GARANTİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VE KULLANICILARIN BU BİLGİLERE VEYA TAVSİYELERE GÜVENMEMESİ GEREKTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.
 • YUKARIDA BELİRTİLEN BEYAN VE GARANTİ REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE bu Sözleşmenin feshedilmesi veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın sona ermesi durumunda da geçerli olmaya devam edecektir.
19- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 • HİÇBİR DURUMDA TÜRKSAT, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI, ŞU DURUMLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER, (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ ZARAR, (V) HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞLARI, (VI) SUNUCULARIMIZA VE/VEYA ORADA DEPOLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK, KİŞİSEL BİLGİ, FİNANSAL BİLGİ VEYA DİĞER BİLGİLERE ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI, (VII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YAŞANABİLECEK HİZMET KESİNTİSİ, (VIII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, HATA, TRUVA ATI VEYA BENZERİ, (IX) AŞAĞILAYICI, TACİZKAR, ZARARLI, KÜÇÜKLER VEYA KORUMA KAPSAMINDAKİ SINIFLAR İÇİN ZARARLI, PORNOGRAFİK, “X-RATED”, MÜSTEHCEN VEYA DİĞER TÜRLÜ İTİRAZA KONU OLABİLECEK HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ VEYA İÇERİK VE/VEYA (X) GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA EŞDEĞERİ İDDİA TABANLI OLUP OLDUĞUNA VE TÜRKSAT TARAFININ SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BU SİTENİN VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VEYA HASAR.
 • EK OLARAK, bu site veya bu Sitede yer alan Hizmetlerle ilgili olarak yapılacak işlemlerin, işlemin kaynağı olan durumun ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içinde başlatılması gerektiğini, aksi takdirde bu işlemlerin kalıcı olarak men edileceğini ÖZELLİKLE KABUL EDERSİNİZ.
 • BUNA EK OLARAK, TÜRKSAT tarafının toplam yükümlülüğünün, işleme söz konusu OLAN Hizmetler için ödediğiniz toplam tutardan fazla olamayacağını ÖZELLİKLE KABUL EDERSİNİZ.
 • YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE bu Sözleşmenin feshedilmesi veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın sona ermesi durumunda da geçerli olmaya devam edecektir.
20. İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Bu Sözleşme ile ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz.
 • destek@satcloud.com.tr
 • Müşteri Hizmetleri Numarası: +90 312 615 3000
 • TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME AŞ